แผนบริหารความเสี่ยง

12 พฤษภาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) แผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ดาวน์โหลด

แผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (รอข้อมูล)

แผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (รอข้อมูล)

แผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ดาวน์โหลด