สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

หอประชุม(ใหญ่)