สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

หอประชุม(เล็ก)